Privacy Verklaring


PRIVACYVERKLARING VAN DE AMSTERDAMSE HENGELSPORT VERENIGING (AHV)

De AHV is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40536059. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 7 en 8 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de AHV verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De AHV verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a.zich inschrijft / aanmeldt als lid van de AHV.
b.een vergunning of dienst afneemt bij de AHV (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c.contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 De AHV verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a.voorletters en naam;
b.geboortedatum;
c.adres;
d.e-mailadres;
e.telefoonnummer;
f.leeftijd;
g.geslacht;
h.rekeningnummer(s);
i.het lidmaatschap(s)nummer van een hengelsportvereniging;
j.en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
k.browsercookies.

1.3 De AHV kan deze gegevens gebruiken om:

•het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
•beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
•voorlichting (informatievoorziening);
•onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
•handhaving.


2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de AHV via telefoonnummer 020 – 626 49 88 of per e-mail: ahv@ahv.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop de AHV persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die de AHV met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de AHV.


3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 De AHV zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 De AHV treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.


4.DERDEN

4.1 De AHV kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

•aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
•NOC*NSF waarvan de AHV via Sportvisserij Nederland lid is;
•verwerkers van de AHV (voor de uitvoering van de dienstverlening);
•personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 De AHV verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Amsterdam, april 2018