Algemeen

De Amsterdamse Hengelsport Vereniging is opgericht op 20 mei 1906 en telt op dit moment ca. 14.000 leden. Doel van de vereniging is:

a. Het bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie
b. Het beschermen en verbeteren van de visstand
c. Het behartigen van de belangen van sportvissers in het algemeen en van de bij de vereniging aangesloten leden in het bijzonder.

Om de sportvisserij te mogen beoefenen zijn op grond van de Visserijwet een sportvisakte en in het algemeen een vergunning van de visrechthebbende nodig: gezamenlijk de VISpas.

Om de vergunning te kunnen verstrekken, huurt de vereniging het visrecht van eigenaren zoals gemeenten, waterschappen, de provincie, landeigenaren, enz. Daarnaast onderhoudt de vereniging goede contacten met beroepsvissers en vindt onderlinge uitwisseling van viswateren plaats.

Onze vereniging huurt het visrecht van bijna alle wateren in Amsterdam, maar ook het visrecht in de wijde omgeving van Amsterdam zoals Uithoorn, De Kwakel, Amstelveen, Ouderkerk, Diemen, Duivendrecht, Abcoude, enz.

De Amsterdamse Hengelsport Vereniging huurt zelf het visrecht van ruim 5.000 ha water en geeft dankzij onderlinge samenwerking met andere hengelsportverenigingen, de federatie MidWest Nederland en Sportvisserij Nederland vergunning uit voor het vissen in miljoenen hectares viswater.

Huren van het visrecht betekent tevens de verplichting tot en de verantwoordelijkheid voor het voeren van een goed visstandbeheer en de zorg voor het milieu.

Het beheer van de visstand is niet alleen gericht op de vissen, maar ook op hun paai-, groei- en overwinteringsmogelijkheden. Van groot belang daarbij zijn de waterkwaliteit, waterbreedte en -diepte, vormgeving en inrichting bodem en oever, beschikbaarheid, verbinding met andere wateren, waterbeheersing (peilregulatie e.d.), beroepsmatige bevissing.
Het stellen van regels voor sportvissers, relaties met andere watergebruikers (landbouw, industrie, scheepvaart, WaterNet e.d.),
Organisatie
Om het doel van de vereniging te kunnen realiseren, beschikt de AHV over een verenigingskantoor en heeft drie personeelsleden in dienst.

Het hoogste bestuurlijke orgaan van de vereniging is de Ledenraad, bestaande uit maximaal zestig leden, die elke twee jaar wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering.

Door en uit de Ledenraad wordt elke twee jaar een bestuur van maximaal negen personen gekozen. Het bestuur bestuurt de vereniging.

Het bestuur laat zich adviseren door de verschillende commissies, waaronder de Commissie Waterbeheer. De Commissie Waterbeheer is belast met het totale visstandbeheer en brengt adviezen uit aan het bestuur. De commissie laat zich bijstaan door een groep vrijwilligers, die periodiek watermonsters nemen en helpen bij de inventarisatie van de benodigde gegevens. Rapporten van alle mogelijke instanties m.b.t. het viswater worden bestudeerd en daar waar dat mogelijk is, wordt advies uitgebracht met betrekking tot de door ons gewenste ontwikkelingen.
De vereniging beschikt over een uitgebreid assortiment materialen om vis te redden bij calamiteiten en voor proefvisserijen.

Sinds 2007 is de AHV lid van sportvisfederatie Mid-West Nederland en van de landelijke federatie Sportvisserij Nederland. Dankzij het lidmaatschap van deze organisaties is het voor onze leden ook mogelijk om op zeer veel wateren buiten de eigen regio te kunnen vissen.