Inhoud bij bewijs van lidmaatschap

2022-2023-2024

Waar kun je zoal vissen op de Amsterdamse wateren en welke regels hanteren we:   klik op het PDF teken als je de waterlijst wilt downloaden KONINKLIJKE AMSTERDAMSE HENGELSPORT VERENIGING

opgericht 20 mei 1906 
In 2006 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Kantoor : Beethovenstraat 178 
1077 JX Amsterdam
Telefoon : 020 - 626 49 88
ING : NL84INGB0000590499
E-mail : ahv@ahv.nl
Website : www.ahv.nl

SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING TOT VISSEN
TEVENS INHOUD BIJ BEWIJS VAN LIDMAATSCHAP 2023 (versie november 2022)

Ongeldig zonder bijbehorend geldig bewijs van lidmaatschap of Vispas voor het jaar waarin wordt gevist, waarop naam, adres, woonplaats, geboortedatum en lidmaatschapsnummer van de houd(st)er zijn
vermeld.

De vergunninghoud(st)er wordt geacht zonder vergunning te vissen of te hebben gevist, indien hij/zij één der bepalingen in deze vergunning overtreedt of zich niet houdt aan de gegeven voorschriften". Uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden d.d. 2 mei 1967, NJ1967 424  


ALGEMENE INFORMATIE
De Amsterdamse Hengelsportvereniging (voortaan: de AHV) heeft de omgang met en de zorg voor de natuur bij het vissen hoog in haar vaandel staan. In onze vereniging staan de belangen van de natuur en van onze leden dus centraal. Er wordt getracht u tegen zo gering mogelijke kosten zo ruim mogelijke hengelrechten te verschaffen, terwijl daarnaast aandacht wordt geschonken aan de omgeving waar gevist mag worden. Onze vereniging is niet alleen een hengelsportvereniging pur sang, maar heeft ook een maatschappelijk en sociale opdracht. Ten aanzien van dit laatste tracht de vereniging binnen haar mogelijkheden activiteiten te ontplooien. Beperkende bepalingen bij een aantal wateren zijn soms onvermijdelijk. Zij zijn niet bedacht om u bij de beoefening van uw sport moeilijkheden in de weg te leggen, maar in de meeste gevallen door de verhuurders van het viswater dwingend aan de vereniging opgelegd. In sommige gevallen zijn beperkende bepalingen opgenomen die steunen op binnen de vereniging op democratische wijze in het algemeen belang genomen besluiten. De hengelrechten kunnen in gevaar worden gebracht, indien de bijzondere bepalingen niet worden nageleefd. Ook het naleven van maatregelen m.b.t. de zorg van de natuur is een vereiste. Door het niet nakomen van de binnen de vereniging genomen besluiten, stelt men zich tegenover de gemeenschap der leden. Oriënteert u zich daarom over mogelijke bijzondere bepalingen en houdt u zich daaraan. Dat is ons aller belang. Tegen overtredingen van de algemene regels en de bijzondere AHV regels zal stringent worden opgetreden. Het blad “Vissenmagazine” van de vereniging, de website, Facebook en Instagram geven u op het gebied van uw sport allerlei belangrijke informatie. Deze informatiebronnen kondigen nieuwe visrechten aan en kunnen wijzigingen inhouden van bijzondere bepalingen. Social media zijn een belangrijk orgaan binnen de vereniging. Neem daarvan kennis, zodat u altijd goed van de actualiteit op de hoogte bent. Verlenen van medewerking aan vissers zonder een geldige vergunning is strafbaar. Maak voor uw kennissen/vrienden geen enkele uitzondering. Vergunningen zijn verkrijgbaar bij diverse (hengelsport)zaken in Amsterdam en omgeving, het Amsterdamse bos en op ons kantoor in de Beethovenstraat 178.

ALGEMEEN GELDENDE BEPALINGEN

Gesloten tijd Vissoorten

 • Snoek: van 1 maart tot aan de laatste zaterdag van mei**
 • Barbeel, kopvoorn en winde: van 1 april tot en met 31 mei.
 • Snoekbaars en baars*: van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei**
 • Beekforel: van 1 oktober tot en met 31 maart.
 • Elft, fint, kwabaal, meerval, serpeling, sneep, zeeforel, zalm, en vlagzalm: het hele jaar.
 • Rivierprik: van 1 november tot en met 31 januari en van 1 maart tot en met 30 april.
* voor baars kleiner dan 22 cm. geldt, behalve voor het IJsselmeer, een uitzondering. In art. 7 van het “Reglement
minimummaten en gesloten tijden 1985” is namelijk bepaald dat degene die het recht heeft om met de hengel te vissen een onbeperkt aantal ondermaatse baarzen in bezit mag hebben op voorwaarde dat de baarzen levend worden bewaard in een leefnet (gebruik van leefnet alleen toegestaan bij wedstrijden!!!) of emmer en levend in hetzelfde water worden teruggezet.

** op grond van art.5c van de "Uitvoeringsregeling visserij" geldt de gesloten tijd weliswaar tot en met 31 mei maar op basis van art. 61 van de "Uitvoeringsregeling visserij" geldt er een vrijstelling vanaf de laatste zaterdag van mei voor de soorten baars, snoek en snoekbaars.

Graskarper moet vanwege zijn speciale functie altijd in hetzelfde water worden teruggezet. Deze vissoort wordt uitgezet om overtollige plantengroei in het water te beteugelen.

Gesloten tijd aassoorten
Op grond van art. 6 van het "Reglement voor de binnenvisserij 1985" in combinatie met art. 61 van de "Uitvoeringsregeling visserij" geldt er van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei een wettelijk verbod om te vissen met een hengel met de volgende aassoorten:

 • een dood visje;
 • een stukje vis (ongeacht hoe groot);
 • slachtproducten;
 • alle soorten kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.
Gebruik van betreffende aassoorten in het lokvoer is dus niet verboden. 

Van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei mag niet met kunstaas, een stukje vis of met een dode vis worden gevist en moet iedere snoek, snoekbaars of baars die eventueel wordt gevangen, direct worden teruggezet (zowel gesloten tijd voor aassoorten als voor de vissoorten snoek, snoekbaars en baars).
Vanaf de laatste zaterdag van mei (einde gesloten tijd aassoorten en einde gesloten tijd voor snoek, snoekbaars en baars) mag je wettelijk gezien weer met alle aassoorten vissen en mogen maatse snoekbaarzen en baarzen worden behouden voor zover de voorwaarden van de toestemming (vergunning) dat toestaan. Snoek zou je wettelijk gezien ook vanaf de laatste zaterdag van mei mogen behouden, maar op grond van de voorwaarden in de AHV vergunning is dit echter altijd verboden.

Minimummaten vissoorten
Voor een aantal vissoorten gelden de volgende minimummaten:

 • Baars 22 cm (zie uitzondering bij het gebruik als aasvis!)
 • Barbeel 30 cm.
 • Bot 20 cm.
 • Beekforel 25 cm.
 • Kopvoorn 30 cm.
 • Rivierprik 20 cm.
 • Snoekbaars tussen 55 en 70 cm.
 • Zeelt 25 cm.
Voor de vissoorten Aal/paling, karper en snoek geldt een
algemeen meeneemverbod voor alle AHV wateren


Aasvis
Vissen op roofvis met levend aas is wettelijk verboden. Voor dood aas geldt het volgende; vissen waarop geen minimummaat is gesteld mogen onbeperkt worden gebruikt als dode aasvis. Overige vissoorten beneden de daarvoor vastgestelde minimum maten mogen niet als dode aasvis worden gebruikt, met uitzondering van baars kleiner dan 15 cm in de periode van 1 juli tot 1 maart (maximaal 20 stuks). Ruisvoorn mag niet als aasvis gebruikt worden.
Het bezit van het aantal dode aasvissen is maximaal 20.

Nachtvissen
Er mag het gehele jaar dag en nacht worden gevist in de wateren met de nrs. 1 t/m 39 met inachtneming van de bijzondere bepalingen die in de vergunning bij de betreffende wateren staan vermeld. (zie ook: verbod op nachtvissen en nachtverblijfpas verplicht)

Verbod op nachtvissen
In de wateren vermeld bij nr. 40 en 41 geldt een algeheel nachtvisverbod op last van de verhuurder. Hier mag uitsluitend worden gevist tussen zonsopgang en zonsondergang.

Beperking op nachtvissen
Gemeente Uithoorn: voor nachtvissen is uitsluitend een paraplu (zonder zijflappen!!) als beschutting toegestaan. Het gebruik van een tent is dag en nacht verboden binnen de gemeente Uithoorn.


BIJZONDERE AHV-VERENIGINGSBEPALINGEN
Deze schriftelijke toestemming geeft geen recht tot het betreden van terreinen van particulieren en sportverenigingen zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Uit overwegingen van piëteit is het verboden te vissen in de wateren rond de volgende begraafplaatsen: Zorgvliet, Nieuwe Oosterbegraafplaats en de Noorderbegraafplaats.

In alle in deze vergunning genoemde wateren is het verboden:

1) een leefnet te gebruiken om vissen levend te bewaren. Een uitzondering hierop is het bewaren van vis op de dag van een officiële viswedstrijd;
2) een stalen leefnet te gebruiken;
3) te vissen en of voeren met gekleurde maden;
4) om (lok)voer en/ of aas kleurextracten te gebruiken;
5) tijdens viswedstrijden die door de AHV zijn georganiseerd of waarvoor door de AHV een wedstrijdvergunning is afgegeven, mag op het daartoe uitgezette parcours uitsluitend worden gevist door de deelnemende wedstrijdvissers;
6) karpers te behouden. Deze dienen onmiddellijk in hetzelfde water terug te worden gezet;
7) snoeken te behouden. Deze dienen onmiddellijk in hetzelfde water terug te worden gezet;
8) meer dan 2 snoekbaarzen per persoon per dag te behouden. Meeneemmaat snoekbaars in alle AHV wateren vanaf 55 cm tot 70 cm;
9) aal of paling te behouden, in bezit te hebben of te vervoeren;
10) afval in welke vorm dan ook in of op de boden en/ of water te brengen of achter te laten. Houd je visplek en de
omgeving schoon;
11) de groenvoorziening, bomen, planten of riet te beschadigen;
12) met motorvoertuigen parken, voet en /of fietspaden te berijden, tenzij hiervoor ontheffing is verleend op enigerlei wijze;
13) schuin vanaf de oever te vissen;
14) lijnen verder uit te varen dan de werpafstand van de hengel/molen combinatie toelaat;
15) aanwijzingen van visserijwetcontroleurs en Buitengewoon Opsporings Ambtenaren niet op te volgen.
16) om zonder een onthaakmat op karper of roofvis te vissen.
17) op roofvis te vissen zonder het gebruik/in bezit zijn van een onthaak- en kniptang
18) Een drone in het bezit te hebben.
19) overlast te veroorzaken voor omwonenden en passanten;
20) een elektronische beetverklikker te gebruiken binnen een straal van 100 meter vanaf de bebouwing;
21) gebruik te maken van een vistent groter dan 3 x 2,5 meter of in andere kleuren dan groen, bruin of camouflage in deze kleurstelling;
22) om op de blote ondergrond open vuur te maken, te hebben of te houden;
23) op enigerlei wijze de natuur te verstoren.
24) om op enigerlei wijze in de wateren waar de AHV visrechthebbende is het visrecht economisch te benutten (bijvoorbeeld als visgids). 
Van dit artikel kan worden afgeweken indien een ontheffing van artikel 24 van de verbodsbepalingen is verleend door het AHV-bestuur. (voorwaarden verkrijgbaar bij de AHV). Een ontheffing heeft een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar en hier zijn voorwaarden aan verbonden.
25) de verbodsbepalingen te overtreden die bij individuele benoemde wateren zijn genoemd.

Extra aandachtspunt
“Wees voorzichtig ten opzichte van (water)vogels. Het vissen met een drijvende broodkorst is toegestaan. Voorkom echter te allen tijde dat (water)vogels) uw aas oppakken en zich vasthaken. Wie op onverantwoorde wijze t.o.v. (water) vogels en vissen vist, handelt in strijd met de vergunningsvoorwaarden.

CONTROLE EN HANDHAVING
Bij controle in de AHV-wateren (zowel de ingebrachte als niet ingebrachte) is elke visser verplicht de (bijzondere) vergunningen op eerste vordering te overhandigen aan hengelsportcontroleurs en bevoegde opsporingsambtenaren.
De visserijwetcontroleurs en Buitengewoon Opsporings Ambtenaren van de AHV zijn bevoegd om alle in omloop zijnde schriftelijke toestemmingen tot vissen in te nemen en rapport op te maken voor de Commissie ter Behandeling van Overtredingen van de AHV. De vergunninghouder waarvan de vergunning is ingetrokken wegens overtreding van de bepalingen, heeft geen recht op teruggave van betaalde vergoeding of van een gedeelte daarvan. Voorts is het degene, waarvan de vergunning is ingenomen of is ingetrokken, gedurende de periode van de inname of intrekking ook niet gerechtigd te vissen in alle AHV wateren (dus ook de ingebrachte AHV-wateren), ook al is deze persoon in het bezit van een andere vergunning dan de AHV vergunning.
De AHV-vergunning blijft eigendom van de AHV!


EXTRA AHV-VERGUNNINGEN
AHV-Derde hengelvergunning
Staat er een  aangegeven bij bepaalde wateren dan is een AHV derde-hengelvergunning mogelijk.
Let op: de AHV-derde hengelvergunning is alleen geldig in combinatie met een geldige AHV-vispas! De AHV-derde hengelvergunning is geldig voor het vissen met alle aassoorten, met uitzondering van:
 • een dood visje;
 • een stukje vis (ongeacht hoe groot);
 • slachtproducten;
 • alle soorten kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.
Roofvissen met een 3e hengel is niet toegestaan.Nachtverblijfpas verplicht
Onder nacht wordt verstaan 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang, tenzij de gebiedseigenaar dat anders bepaalt. 
Voor bepaalde wateren is een nachtverblijfpas verplicht, in de vergunning aangegeven met het  symbool.
Wateren waar de nachtverblijfpas verplicht is:
Sloterplas, Kinselmeer, alle wateren stadsdeel Amsterdam-Zuidoost, Amsterdamse Boscomplex, Ouderkerkerplas, Hoge Dijk, Gaasperplas, Grote en Kleine Amstelveense Poel, Amsterdam-Rijnkanaal, het Nieuwe Diep en De Diemen.
Bij overtreding van de verbodsbepalingen van de nachtverblijfpas kan deze terstond worden ingenomen, samen
met de Vispas!!
Let op: alleen de AHV-nachtverblijfpas is geldig in combinatie met een geldige AHV-vispas!

PARKVERGUNNINGEN
Het is verboden te vissen in de volgende Amsterdamse stadsparken: Amstelpark, Beatrixpark, Erasmuspark, Flevopark, Florapark, Oosterpark, Sarphatipark, Vondelpark en Westerpark.
Voor deze parken kunnen inwoners van Amsterdam van 65 jaar en ouder (bij uitzondering ook invaliden en/ of hun begeleider) een parkvergunning kopen bij de vereniging.

De Amsterdamse Hengelsport Vereniging verleent aan het op het bijbehorende ‘bewijs van lidmaatschap’ of vispashouder genoemde lid vergunning om met inachtneming van:
 • de wettelijke bepalingen
 • de bijzondere verenigingsbepalingen en de bepalingen die bij de hierna te noemen wateren zijn vermeld
 • het verplichte bezit van bijbehorende vispas of (bijzondere) schriftelijke toestemming voor het kalenderjaar waarin wordt gevist
van 1 JANUARI 2023 TOT EN MET 31 DECEMBER 2023 te vissen met twee hengels ongeacht de aassoort in de
viswateren 1 t/m 41, en aan JEUGD-LEDEN* <14 jaar te vissen met één hengel met gewoon aas ‘in de percelen 1 en 3 t/m 41.

* JEUGD-LEDEN kunnen ook een jeugdvispas kopen, die recht geeft op het vissen onder de algemene voorwaarden.


HET AMSTERDAMSE BOSCOMPLEX
(hier valt onder: De Bosbaan, De Kweekvijvers, Schinkelpolder, de Kleine en Grote Amstelveense Poel)
Voor het Amsterdamse Boscomplex geldt een algeheel roofvis meeneemverbod!

1. De Bosbaan, de Banaan, de zuidelijke zijtak tot de dam 

Het is verboden:
a) te vissen vanaf en in het gebied vanaf de lange steigers aan de noordelijke en zuidelijke oever vanaf het starteiland en te vissen vanaf het starteiland. De niet bevisbare zone loopt derhalve vanaf het starteiland tot de 100 meter kabel welke over de Bosbaan is gespannen. Het is op geen enkele wijze toegestaan binnen de niet
bevisbare zone te vissen, noch door hier te vissen in persoon, noch door hier naartoe te werpen (onder de 100 meter kabel door) of anderszins;
b) te vissen in het gebied begrensd door de laatste (finish)kabel bij de finish. De niet bevisbare zone loopt derhalve vanaf de finishkabel bij het finishhuis tot aan het finisheiland en de botenhuizen. Het is op geen enkele wijze toegestaan binnen de niet bevisbare zone te vissen, noch door hier te vissen in persoon, noch door hier naartoe te werpen (onder de finishkabel door) of anderszins;
Uitgezonderd: invalide vissers die met toestemming gebruik maken van de invaliden steiger en vanaf deze steiger vissen, uitsluitend haaks op de oever vissend!
c) te vissen met gevlochten lijnen als hoofdlijn. Uitsluitend monofilament (nylon vislijnen) zijn toegestaan;
Uitgezonderd: het vissen met gevlochten lijn op roofvis met kunstaas of dode aasvis!!
d) lijnen op welke wijze dan ook uit te varen;
e) te vissen in de ringsloot en ten oosten van de finishtoren en het botenhuis;
f) te vissen achter de bosjes;
g) te vissen vanuit een bootje;
h) te vissen tijdens wedstrijden of andere evenementen, tenzij uitdrukkelijk door de organisatoren toegestaan;
i) te vissen vanaf de invalidensteigers zonder in bezit te zijn van een hiervoor vereiste vergunning;
j) te “azen” (voeren) met welke stoffen dan ook met uitzondering van het azen met behulp van een voerkorfje, waarvan de maten maximaal 3 bij 5 cm mogen zijn;
k) om een voerboot en/of een drone in het bezit te hebben;
l) te vissen in de Bosbaan als de ballisagelijnen zijn uitgelegd, tenzij deze tot halverwege de Bosbaan zijn opgebost.


2. De Kweekvijvers in het Amsterdamse Bos ten zuiden van de Bosbaan tot aan de Burgemeester Colijnweg te Amstelveen. Uitgezonderd de wateren langs de Stadskwekerij. Vissen in de kweekvijvers uitsluitend toegestaan door houders van een kweekvijververgunning!!
3. De Schinkelpolder  tussen de Burgemeester Colijnweg te Amstelveen en de Bosrandweg te Aalsmeer.
4. De Nieuwe Meer  en de sloten tussen de Koenenkade te Amsterdam en de Nieuwe Meer, uitgezonderd de wateren van verenigingen “De Koenen” en “De IJssloot” incl. de haven.
5. De Hoornsloot  van de Nieuwe Meer tot aan de Landscheidings Vaart te Amstelveen tot aan de Amstelveense Poel te Amstelveen.


DE KWEEKVIJVERS
Het is ten strengste verboden te vissen in de wateren in het Amsterdamse Bos gelegen tussen de Bosbaan en de Burg. Colijnweg te Amstelveen. Overtreding van deze bepalingen en andere bepalingen die gelden voor de Bosbaan en de percelen 2, 3, 4 en 5 wordt met onmiddellijke schorsing bestraft.


Bijzondere bepalingen Amsterdamse Boscomplex
(perceel 2,3,4 en 5):

Het is verboden:
a) te azen met welk soort aas dan ook met uitzondering van het azen met behulp van een voerkorfje, waarvan de maten maximaal 3 bij 5 cm mogen zijn
b) zand, lokmiddelen en/of afval in het water te werpen
c) wormen te steken
d) te vissen vanuit een boot (uitgezonderd de Nieuwe Meer)

6. De Amstelveense Grote en Kleine Poel  , inclusief de twee sloten gelegen tussen de Badlaan en de Amstelveense Poel en het water gelegen tussen de Handweg te Amstelveen en de spoorbaan langs de Amstelveense Poel. 
Het is verboden aan te meren aan de vissteigers

7. Amstelveense sierwateren.  De wateren gelegen tussen de Nesserlaan, Middelpolder, Kalfjeslaan, Amsterdamseweg, Handweg. De Noorddammerlaan, de Legmeerdijk te Aalsmeer en de van Hattemweg te Amstelveen
Bijzondere bepalingen perceel 7:
Het is verboden te vissen in de volgende wateren:
Vijver ingesloten door de Benderslaan, v.d. Leeklaan, Boksdoornlaan en Hortensialaan

Vijver ingesloten door de Haagbeuklaan, Populierenlaan, Abelenlaan en Notenlaan, Het Broersepark
Vijvers ‘De Braak’en de ‘Doorbraak’ en de vijvers in het Van Leerpark.
Vijver gelegen langs Laan Walcheren lopende vanaf Selderust naar de Ruijschlaan tot aan het houten bruggetje
Vijver gelegen ten zuiden van de Kalfjeslaan, tussen de Ringvaart van de Middelpolder en Amstelrade
Vijver lopende vanaf Uilenstede onder de Prof. E.M. Meijerslaan door tot aan de Saskia van Uylenburgweg (de
vijver langs de Saskia van Uylenburgweg mag wel bevist worden).
Alle vijvers gelegen in het park achter de Meander
Vijver gelegen aan de noordzijde van het Amstelland Ziekenhuis
Vijver bij verpleeghuis ‘Groenelaan’
Vijvers gelegen tussen Poortwachter, Grote Beer, Brink, Schanshoek en Marskramer
Het is verboden de beplantingen te betreden en/of te graven of spitten in gazons (openbaar groen).

8. De Bovenkerkerpolder  te Amstelveen

9. De Noorderlegmeerpolder, Zuiderlegmeerpolder en De Thamerpolder onder Amstelveen en Uithoornse polder 

10. De Ringvaart van de Zuiderlegmeer vanaf De Kwakel tot aan de Dam in Bilderdam 

11. Het Zijdelmeer te Uithoorn 
Bijzondere bepalingen perceel 11 zie ook bij 12:
a. het is verboden te vissen vanuit het park genaamd de Zijdelse Zomp van Landschap Noordholland
b. het is verboden te vissen vanaf de oevers van het natuurgebied langs het Elzenlaantje van Landschap Noordholland
c. het is verboden te vissen tussen de rietkragen gelegen langs de Korte Boterdijk en de Boterdijk van Landschap Noordholland, uitgezonderd vanaf de daar geplaatste (vis) steigers.

12. Sierwateren gelegen in Uithoorn en De Kwakel 

Bijzondere bepalingen perceel 11 en 12:
Het is verboden binnen de gehele gemeente Uithoorn een tent of een ander nachtverblijf te gebruiken bij het vissen.
Uitsluitend een paraplu (zonder zijflappen) is toegestaan.

13. Polder groot Mijdrecht te Mijdrecht, ten noorden en ten zuiden van de Provincialeweg N201 

Bijzondere bepalingen perceel 13:
Het is verboden om in de wateren ten zuiden van de Provinciale weg N201 roofvis in bezit te hebben.

14. Vinkeveense en Proosdijer Plassen vervallen per 1-1-2021!

15. De Zuidelijke helft van De Winkel van de Stokkelaarsbrug tot aan Hoeve Abcouderzicht 

16. De Westelijke helft van De Waver, De Rijke Waver en de Noordelijke helft van de Oude Waver 

17. De Bullewijk van de Amstel tot de Voetangelbrug. De Holendrecht van de Voetangelbrug tot het Abcoudermeer inclusief de Holendrechter en Bullewijkerpolder tot het viaduct van de snelweg A2 

18. Abcoudermeer vanaf het viaduct van de snelweg A2 tot waar het Gein in de Angstel stroomt 

19. De Angstel vanaf villa Groenwoud (km 17.6) tot waar deze in het Gein stroomt 

20. De Amstel  van Amsterdam tot aan `Huis ter lucht` vlakbij de brug van Vrouwenakker (het voormalige Amstel-Drecht kanaal) onder de gemeentes Amsterdam, Amstelveen en Uithoorn, inclusief de Duivendrechtsevaart.

21. De Ouderkerkerplas te Ouderkerk a/d Amstel 

Bijzondere bepalingen perceel 21:
a. Het is verboden te vissen vanaf de zwemplekken of in het water van de zwemplekken welke zijn gemarkeerd
b. Het is verboden te vissen in het water van de Ouderkerkerplas van 15 oktober tot 15 april. 
Uitgezonderd:
Het gedeelte van het water gelegen tussen de lange loopsteiger en de zwemplekken (de noordzijde/ kleine deel van de Ouderkerkerplas)
c. Het is verboden te varen met een boot (ook bellyboot en elk ander vaartuig) voorzien van een verbranding- of elektromotor.

22. Sierwateren gelegen binnen Ouderkerk a/d Amstel en Duivendrecht (onder gemeente Ouder-Amstel) inclusief de Polder Nieuw Bullewijk en de Machinetocht 

23. Recreatiegebied Gaasperplas 

24. De wateren gelegen in de volgende gebieden van het Groengebied Amstelland:
24a. De Hoge Dijk 
24b. De Gaasperzoom
24c. De Middelpolder inclusief Elsenhove 
24d. Penbos
24e. Duivendrechtsepolder onder Amsterdam en Ouder-Amstel 

Bijzondere bepalingen perceel 23 en 24:
Het is verboden te vissen vanaf de zwemplekken of in het water van de zwemplekken welke zijn gemarkeerd

25. Sierwateren stadsdeel Amsterdam-Zuidoost  (Venserpolder/ Bijlmer/ Gaasperdam/ Bullewijk en Driemond)

26. Gemeentewateren Diemen  Uitgezonderd sportpark “de Diemen “

27. Weespertrekvaart en de daarmee in verbinding staande wateren, van Amsterdam tot Diemen en van Diemen tot aan de Gaasp 

28. Amsterdam-Rijnkanaal  inclusief de monding van het kanaal van KM 0 tot aan de spoorbrug van Weesp Het Nieuwe Diep en het 1e, 2e en 3e Diem  onder Amsterdam en Diemen.

Bijzondere bepalingen perceel 28:
a. Het is verboden te vissen vanaf de oevers van het 3e Diem gelegen op het terrein van de NUON centrale te Diemen.
b. De dijk en de spoorbaan langs het 2e Diem te betreden
c. Het is verboden te vissen in de wateren van de koelwaterkanalen op het NUON-terrein, alsmede de waterinlaat en uitlaat bij het IJmeer.

29. Het Kinselmeer en de Napoleonsvaart te Amsterdam Landelijk Noord, alsmede de haven van Durgerdam.

30. De Volgermeerpolder  te Amsterdam Landelijk Noord

31. De Purmerlander Polder  te Purmerend. Begrensd door de voormalige grens van Purmerend, de Wijde Wormerringvaart en Het Twiske, De Oostzanerrijweg, het Elzenveld en het Noordhollandskanaal

32. De Noorder IJ Polder Plassen  te Amsterdam-Noord

33. Wateren Stadsdeel Amsterdam-Noord 
(Tuindorp Oostzaan/ Oostzanerwerf/ Nieuwendam/Buikslotermeer/ Schellingwoude) Uitgezonderd: Kadoelen en Buiksloot

34. Wateren Stadsdeel Amsterdam-Centrum 
(Binnenstad/ Grachtengordel/ Plantagebuurt/ Westelijke en Oostelijke eilanden, 
Het IJ inclusief de noordelijke oever van het afgesloten IJ, vanaf de afsluitdijk te Schellingwoude tot aan de lijn evenwijdig aan en op 475 meter ten N.O. van het midden van de kruin van de afsluitdijk. 
En een strook water van 100 meter breed langs de afsluitdijk van het IJ onder Amsterdam, vanaf de zuidwestelijke grens van perceel 1 tot aan de mond van de voorhaven van het Amsterdam Rijn Kanaal tot en met de Zuiderzeeweg

Bijzondere bepalingen perceel 34
Het is verboden te vissen met boten in de aanvaarmond van de Oranje Sluizen.
Het is verboden te vissen in het water van de Marinahaven

35. Wateren Stadsdeel Amsterdam-Oost 
(Weesperzijde/ Oosterparkbuurt/ Dapperbuurt/Transvaalbuurt/ Watergraafsmeer/ Indische Buurt/ Oostelijk havengebied/ IJburg)

36. Wateren Stadsdeel Amsterdam-Zuid 
(De Pijp/ Museumkwartier/ Duivelseiland/ Willemspark/Apollobuurt/ Stadionbuurt/ Schinkelbuurt/Hoofddorppleinbuurt/ Rivierenbuurt/ Buitenveldert/ Prinses Irenebuurt/ Zuidas)

37. Wateren Stadsdeel Amsterdam-West 
(Spaarndammerbuurt/ Staatsliedenbuurt/ Frederik Hendrikbuurt/ Kinkerbuurt/ Overtoom/ Admiralenbuurt/Hoofdweg en Mercatorbuurt/ Surinameplein/ Bos en Lommer/ dorp oud Sloterdijk inclusief de vijver in het Westerpark.

38. Wateren Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West 
(Slotermeer/ Geuzenveld/ De Eendracht/ Slotervaart/Overtooms Veld/ Nieuw Sloten/ Osdorp/ De Aker/ Inclusief de Osdorper Polder en de Brettenzone

39. De Sloterplas tot de eerste bruggen 

Bijzondere bepalingen perceel 39:
a. Het is verboden te vissen in het water van het publieke buitenzwembad en van het buitenzwembad van het Sloterparkbad
b. Het is verboden aan te meren en/ of te betreden de loopsteigers van het buitenzwembad van het Sloterparkbad
c. Het is verboden te vissen tussen 23:00 en 07:00 uur vanaf de oever aan de Sloterplas vanaf de brug bij het Oeverpad tot aan de brug over de Osdorpergracht
d. Het is verboden te vissen vanaf de eilanden gelegen in de Sloterplas

40. Westpoortgebied Amsterdam 
(Sonthaven/ Westhaven/ Bosporushaven/ Suezhaven/Beringhaven/ Hornhaven/ Moezelhaven/ Marinehaven/
Zijkanaal F/ Afwateringskanaal van Rijnland)

Bijzondere bepalingen perceel 40:
a. Het is verboden te vissen in de volgende havens: (Oude Houthaven/ Vlothaven/ Petroleumhaven/ Jan van Riebeeckhaven/ Usselincxhaven/ Carel Reiniershaven/Amerikahaven/ Australiehaven/ Aziehaven en de voorboezem van het lozingskanaal

41. Nieuwe Houthaven, Neptunushaven, de oostoever van de Mercuriushaven, Minervahaven, beide delen van de Coenhaven en het verbindingskanaal tussen de Amerikahaven en zijkanaal F. 


********** MELDPUNT **********
Ziet u zaken als vissterfte, wateren die worden gedempt, vervuiling van water en/ of oevers, vernieling van oevers, visstroperij, gebruik van verboden vangmiddelen of andere zaken die noemenswaardig zijn, neemt u dan contact op met de AHV via: 020 626 49 88 (TIJDENS KANTOORUREN) Waternet 0900-9394-optie1 (SPOEDMELDINGEN) Of via: www.meldpuntwater.nl