Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Inhoud bij bewijs van lidmaatschap

2019-2020-2021

Waar kun je zoal vissen op de Amsterdamse wateren en welke regels hanteren we:   klik op het PDF teken als je de waterlijst wilt downloaden 

SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING TOT VISSEN TEVENS INHOUD BIJ BEWIJS VAN LIDMAATSCHAP 2019 / 2020 / 2021

KONINKLIJKE AMSTERDAMSE HENGELSPORT VERENIGING
opgericht 20 mei 1906
In 2006 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning
Kantoor: Beethovenstraat 178, 1077 JX Amsterdam 
Telefoon : 020 - 626 49 88

ING: IBAN NL84INGB 0000 590499
E-mail: ahv@ahv.nl Website : www.ahv.nl

De vergunninghoud(st)er wordt geacht zonder vergunning te vissen of te hebben gevist, indien hij/zij één der bepalingen in deze vergunning overtreedt of zich niet houdt aan de gegeven voorschriften". Uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden d.d. 2 mei 1967, NJ1967 424

ENIGE BELANGRIJKE INLICHTINGEN OM GOED TE BEWAREN
In onze vereniging staan de belangen van de leden centraal. Er wordt getracht u tegen zo gering mogelijke kosten zo ruim mogelijke hengel- rechten te verschaffen. Beperkende bepalingen bij een aantal wateren zijn soms onvermijdelijk. Zij zijn niet bedacht om u bij de beoefening van uw sport moeilijkheden in de weg te leggen, maar in de meeste gevallen door de verhuurders van het viswater dwingend aan de vereniging opgelegd. In sommige gevallen zijn beperkende bepalingen opgenomen die steunen op binnen de vereniging op democratische wijze in het algemeen belang genomen besluiten.

De hengelrechten van alle leden kunnen in gevaar worden gebracht, indien de bijzondere bepalingen niet worden nageleefd. Door het niet nakomen van de binnen de vereniging genomen besluiten, stelt men zich tegenover de gemeenschap der leden. Oriënteert u zich daarom over mogelijke bijzondere bepalingen en houdt u daaraan. Dat is ons aller belang.

Het blad “ vissen magazine van de vereniging geeft u op het gebied van uw sport allerlei belangrijke informatie. Het kondigt zo nu en dan nieuwe visrechten aan en kan wijzigingen inhouden van bijzondere bepalingen. Het blad is een belangrijk orgaan binnen de vereniging.
Lees het daarom.

Vissen door personen die geen lid zijn. Verlenen van medewerking aan het vissen door niet-leden is strafbaar. Maak voor uw kennissen geen uitzondering. Vergunningen zijn verkrijgbaar bij diverse (hengelsport)zaken in Amsterdam en omgeving.

Jeugdcursussen.
Door de AHV worden regelmatig voorlichtingsavonden en andere evenementen georganiseerd ook voor jeugdige vissers t/m 18 jaar. Informeer hiernaar bij het verenigingskantoor.

BIJZONDERE VERENIGINGSBEPALINGEN

Deze schriftelijke toestemming geeft geen recht tot het betreden van terreinen van particulieren en sportverenigingen zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

Uit overwegingen van piëteit is het verboden te vissen in de wateren
rond de volgende begraafplaatsen: Zorgvliet, Nieuwe Oosterbegraafplaats en de Noorderbegraafplaats.

In alle in deze vergunning genoemde wateren is het verboden:

1) Een leefnet te gebruiken om vissen levend te bewaren. Een uitzondering hierop is het bewaren van vis op de dag van een viswedstrijd;

2) te vissen en of voeren met gekleurde maden;

3) In (lok)voer en / of aas kleurextracten te gebruiken;

4) Tijdens viswedstrijden die door de AHV zijn georganiseerd of waarvoor door de AHV een wedstrijdvergunning is afgegeven, mag op het daartoe uitgezette parcours uitsluitend worden gevist door de deelnemende wedstrijdvissers;

5) Karpers van welke (onder)soort dan ook te behouden. Deze dienen onmiddellijk in hetzelfde water terug te worden gezet;

6) Meer als 2 snoekbaarzen per persoon per dag te behouden. Meeneem- maat snoekbaars in alle AHV wateren vanaf 55 cm tot 70 cm;

7) Aal of paling te behouden, in bezit te hebben of te vervoeren;

8) Afval in welke vorm dan ook in of op de boden en / of water te brengen of achter te laten. Houd je visplek en omgeving schoon;

9) De groenvoorziening, bomen, planten of riet te beschadigen;

10) Met motorvoertuigen parken, voet en /of fietspaden te berijden, tenzij hiervoor ontheffing is verleend op enigerlei wijze;

11) Schuin vanaf de oever te vissen;

12) Lijnen verder uit te varen dan de werpafstand van de hengel/molen combinatie toelaat;

13) Aanwijzingen van visserijwetcontroleurs en Buitengewoon Opsporings Ambtenaren niet op te volgen.

14) Overlast te veroorzaken voor omwonenden en passanten;

15) Een elektronische beetverklikker te gebruiken binnen een straal van 100 meter vanaf de bebouwing;

16) Gebruik te maken van een vistent groter dan 3 x 2,5 meter of in andere kleuren als groen, bruin of camouflage in deze kleurstelling;

17) Om zonder een onthaakmat op karper te vissen

18) Op roofvis te vissen zonder het gebruik /in bezit zijn van een onthaak-en kniptang;

19) Om op de blote ondergrond open vuur te maken, te hebben of te houden;

20) Op enigerlei wijze de natuur te verstoren.

21) Om op enigerlei wijze in de wateren waar de AHV visrechthebbende is het visrecht economisch te benutten (bijvoorbeeld als visgids).
Van dit artikel kan worden afgeweken indien een ontheffing van artikel 22 van de verbodsbepalingen is verleend door het AHV bestuur. (voorwaarden verkrijgbaar bij de AHV). Een ontheffing heeft een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar en hier zijn voorwaarden aan verbonden.

22) De verbodsbepalingen te overtreden die bij individuele benoemde wateren zijn genoemd.


“Wees voorzichtig ten opzichte van (water)vogels. Het vissen met een drijvende broodkorst is toegestaan. Voorkom echter te allen tijde dat (water)vogels) uw aas oppakken en zich vasthaken. Wie op onverantwoorde wijze t.o.v. vogels en vissen handelt, vist onsportief”.

CONTROLE EN HANDHAVING
Bij controle is elk lid - overeenkomstig art. 8 van de statuten - verplicht de (bijzondere) vergunningen op eerste vordering te overhandigen aan hengelsportcontroleurs en bevoegde opsporingsambtenaren.
De visserijwetcontroleurs en Buitengewoon Opsporings-Ambtenaren van de AHV zijn bevoegd om alle in omloop zijnde schriftelijke toestemmingen tot vissen in te nemen en rapport op te maken voor de Commissie ter Behandeling van Overtredingen van de AHV.
De vergunninghouder waarvan de vergunning is ingetrokken wegens overtreding van de bepalingen, heeft geen recht op teruggave van betaalde vergoeding of van een gedeelte daarvan.

EXTRA AHV VERGUNNINGEN
Staat er een  aangegeven bij bepaalde wateren dan is een derde hengelvergunning mogelijk.

Staat er een   aangegeven bij bepaalde wateren dan is een nacht
verblijf pas verplicht.

PARKVERGUNNINGEN
Het is verboden te vissen in de volgende Amsterdamse stadsparken: Amstelpark, Beatrixpark, Erasmuspark, Flevopark, Florapark, Oosterpark, Rembrandtpark, Sarphatipark, Vondelpark en Westerpark. Voor deze parken kunnen inwoners van Amsterdam van 65 jaar en ouder (bij uitzondering ook invaliden en / of hun begeleider) een parkvergunning kopen bij de vereniging.

3E HENGEL VERGUNNING MOGELIJK

Voor bijna alle wateren is het mogelijk een 3e hengelvergunning te verkrijgen, geldig voor het vissen met alle aassoorten.
De 3e hengelvergunning is geldig op de A.H.V. wateren met perceel aanduiding 1 tot en met 41 met uitzondering van perceel 14(zie hiervoor het reglement bij het perceel) .

NACHTVERBLIJFPAS VERPLICHT

Voor bepaalde wateren is een nachtverblijfpas verplicht. Bij overtreding van de verbodsbepalingen van de nachtverblijfpas kan deze terstond worden ingenomen, samen met de vispas!!
Wateren waar de nachtverblijfpas verplicht is:
Sloterplas, Kinselmeer, alle wateren stadsdeel Amsterdam-Zuidoost, Amsterdamse Boscomplex, Ouderkerkerplas en Hoge Dijk, Gaasperplas Grote en Kleine Amstelveense Poel. Amsterdam-Rijnkanaal, het Nieuwe Diep en De Diemen.

WETTELIJKE BEPALINGEN

Aasvis
Vissen op roofvis met levend aas is wettelijk verboden. Voor dood aas geldt het volgende; vissen waarop geen minimummaat is gesteld mogen onbeperkt worden gebruikt als dode aasvis. Overige vissoorten beneden de daarvoor vastgestelde minimum maten mogen niet als dode aasvis worden gebruikt, met uitzondering van baars kleiner dan 15 cm in de periode van 1 juli tot 1 maart (maximaal 30 stuks). Ruisvoorn mag niet als aasvis gebruikt worden.

NACHTVISSEN

Er mag het gehele jaar dag en nacht worden gevist in de wateren met de nrs. 1 t/m 39 met inachtneming van de bijzondere bepalingen die in de vergunning bij de betreffende wateren staan vermeld. (zie ook: nachtvisverbod pagina 6 en nachtverblijfpas verplicht)

Verbod op nachtvissen:
In de wateren vermeld bij nr. 40 en 41 geld een algeheel nachtvisverbod op last van de verhuurder. Hier mag uitsluitend worden gevist tussen zonsopgang en zonsondergang.
Het IJsselmeer, ook hier geldt het gehele jaar een nachtvisverbod

Beperking op nachtvissen:
Gemeente Uithoorn: voor nachtvissen is uitsluitend een paraplu (zonder zijflappen!!) als beschutting toegestaan.
Het gebruik van een tent is dag en nacht verboden binnen de gemeente Uithoorn.


********** MELDPUNT **********
Ziet u zaken als vissterfte, wateren die worden gedempt, vervuiling van water en / of oevers, vernieling van oevers, visstroperij, gebruik van verboden vangmiddelen of andere zaken die noemenswaardig zijn, neemt u dan contact op met de AHV via:
020 626 49 88 (TIJDENS KANTOORUREN)
0900-9394-optie 1 (SPOEDMELDINGEN)


De Amsterdamse Hengelsport Vereniging verleent aan het op het bijbehorende ‘ bewijs van lidmaatschap’ of vispashouder genoemde lid vergunning om met inachtneming van:

-de wettelijke bepalingen

-de bijzondere verenigingsbepalingen en de bepalingen die bij de hierna te noemen wateren zijn vermeld

-het verplichte bezit van bijbehorende vispas of (bijzondere) schriftelijke toestemming voor het kalenderjaar waarin wordt gevist

VAN 1 JANUARI 2019 TOT EN MET 31 DECEMBER 2021 te vissen met twee hengels ongeacht de aassoort in de viswateren 1 t/m 41, 
en aan JEUGD-LEDEN* <14 jaar te vissen met één hengel met gewoon aas ‘ in de percelen 1 en 3 t/m 41.
* JEUGD-LEDEN kunnen ook een jeugdvispas kopen, die recht geeft op het vissen onder de algemene voorwaarden.

HET AMSTERDAMSE BOSCOMPLEX 
(hier valt onder: De Bosbaan, De Kweekvijvers, Schinkelpolder, de Kleine en Grote Amstelveense Poel)
Voor het Amsterdamse Boscomplex geld een algeheel roofvis meeneem verbod

1. De Bosbaan, de Banaan, de zuidelijke zijtak tot de dam.
2. De Kweekvijvers in het Amsterdamse Bos ten zuiden van de Bosbaan tot aan de Burgemeester Colijnweg te Amstelveen. Uitgezonderd de wateren langs de Stadskwekerij.
Vissen in de kweekvijvers uitsluitend toegestaan door houders van een kweekvijververgunning!!
3. De Schinkelpolder tussen de Burgemeester Colijnweg te Amstelveen en de Bosrandweg te Aalsmeer.
4. De Nieuwe Meer en de sloten tussen de Koenenkade te Amsterdam en de Nieuwe Meer, uitgezonderd de wateren van de verenigingen “De Koenen” en “De IJssloot” incl. de haven.
5. De Hoornsloot van de Nieuwe Meer tot aan de Landscheidings- Vaart te Amstelveen tot aan de Amstelveense Poel te Amstelveen.

Bijzondere bepalingen Amsterdamse Boscomplex (perceel 1):
Het is verboden:
a. te vissen vanaf en in het gebied vanaf de lange steigers aan de noor- delijke en zuidelijke oever vanaf het starteiland en te vissen vanaf het starteiland. De niet bevisbare zone loopt derhalve vanaf het starteiland tot de 100 meter kabel welke over de Bosbaan is gespannen. Het is op geen enkele wijze toegestaan binnen de niet bevisbare zone te vissen, noch door hier te vissen in persoon,noch door hier naartoe te werpen (onder de 100 meter kabel door) of anderszins.
b. te vissen in het gebied begrensd door de laatste (finish)kabel bij de
finish. De niet bevisbare zone loopt derhalve vanaf de finishkabel bij het finishhuis tot aan het finisheiland en de botenhuizen. Het is op geen enkele wijze toegestaan binnen de niet bevisbare zone te vissen, nog door hier te vissen in persoon,nog door hier naartoe te werpen (onder de finishkabel door) of anderszins.
Uitgezonderd: invalide vissers die met toestemming gebruik maken van de invaliden steiger en vanaf deze steiger vissen, uitsluitend haaks op de oever vissend!
c. te vissen met gevlochten lijnen als hoofdlijn. Uitsluitend monofilament (nylon vislijnen) zijn toegestaan.
Uitgezonderd: het vissen met gevlochten lijn op roofvis met kunstaas of dode aasvis!!
d. te vissen in de ringsloot en ten oosten van de finishtoren en het botenhuis
e. te vissen achter de bosjes
f. te vissen vanuit een bootje
g. te vissen tijdens wedstrijden of andere evenementen, tenzij uitdrukkelijk door de organisatoren toegestaan
h. te vissen vanaf de invalidensteigers zonder in bezit te zijn van een hiervoor vereiste vergunning
i. te “azen” (voeren) met welke stoffen dan ook met uitzondering van het azen met behulp van een voerkorfje, waarvan de maten maximaal 3 bij 5 cm mogen zijn
j. het is verboden te vissen in de Bosbaan als de ballisagelijnen zijn uitgelegd, tenzij deze tot halverwege de bosbaan zijn opgebost.

DE KWEEKVIJVERS
Het is ten strengste verboden te vissen in de wateren in het Amsterdamse Bos gelegen tussen de Bosbaan en de Burg. Colijnweg te Amstelveen. Overtreding van deze bepalingen en andere bepalingen die gelden voor de Bosbaan en de percelen 2, 3, 4 en 5 wordt met onmiddellijke schorsing bestraft.

Bijzondere bepalingen Amsterdamse Boscomplex (perceel 2,3,4 en 5 )
Het is verboden:

a. te azen met welk soort aas dan ook met uitzondering van het azen met behulp van een voerkorfje, waarvan de maten maximaal 3 bij 5 cm mogen zijn
b. zand, lokmiddelen en/of afval in het water te werpen
c. wormen te steken
d. te vissen vanuit een boot (uitgezonderd de Nieuwe Meer)

6. De Amstelveense Grote en Kleine Poel,  inclusief de twee sloten gelegen tussen de Badlaan en de Amstelveense Poel en het water gelegen tussen de Handweg te Amstelveen en de spoorbaan langs
de Amstelveense Poel. Het is verboden aan te meren aan de vissteigers

7. Amstelveense sierwateren 
De wateren gelegen tussen de Nesserlaan, Middelpolder, Kalfjeslaan, Amsterdamseweg, Handweg. De Noorddammerlaan, de Legmeerdijk te Aalsmeer en de van Hattemweg te Amstelveen


Bijzondere bepalingen perceel 7:
Het is verboden te vissen in de volgende wateren:

Vijver ingesloten door de Benderslaan, v.d. Leeklaan, Boksdoornlaan en Hortensialaan
Vijver ingesloten door de Haagbeuklaan, Populierenlaan, Abelenlaan en Notenlaan
Het Broersepark
Vijvers ‘De Braak’en de ‘Doorbraak’ en de vijvers in het Van Leerpark Vijver gelegen langs Laan Walcheren lopende vanaf Selderust naar de Ruijschlaan tot aan het houten bruggetje
Vijver gelegen ten zuiden van de Kalfjeslaan, tussen de Ringvaart van de Middelpolder en Amstelrade
Vijver lopende vanaf Uilenstede onder de Prof. E.M.Meijerslaan door tot aan de Saskia van Uylenburgweg (de vijver langs de Saskia van Uylen- burgweg mag wel bevist worden)
Alle vijvers gelegen in het park achter de Meander
Vijver gelegen aan de noordzijde van het Ziekenhuis Amstelland Vijver bij verpleeghuis ‘Groenelaan’
Vijvers gelegen tussen Poortwachter, Grote Beer, Brink, Schanshoek en Marskramer
Het is verboden de beplantingen te betreden en/of te graven of spitten in gazons (openbaar groen).


8. De Bovenkerkerpolder te Amstelveen 

9. De Noorderlegmeerpolder, Zuiderlegmeerpolder en De Thamerpolder onder Amstelveen en Uithoornse polder. 

10. De Ringvaart van de Zuiderlegmeer vanaf De Kwakel tot aan de Dam in Bilderdam 

11. Het Zijdelmeer te Uithoorn 

Bijzondere bepalingen perceel 11 zie ook bij 12:

a. het is verboden te vissen vanuit het park genaamd de Zijdelse Zomp van Landschap Noordholland
b. het is verboden te vissen vanaf de oevers van het natuurgebied langs het Elzenlaantje van Landschap Noordholland
c. het is verboden te vissen tussen de rietkragen gelegen langs de Korte Boterdijk en de Boterdijk van Landschap Noordholland, uit- gezonderd vanaf de daar geplaatse (vis) steigers

12. Sierwateren gelegen in Uithoorn en De Kwakel 

Bijzondere bepalingen perceel 11 en 12:

a. Het is verboden binnen de gehele gemeente Uithoorn een tent of een ander nachtverblijf te gebruiken bij het vissen. Uitsluitend een paraplu (zonder zijflappen) is toegestaan.

13. Polder groot Mijdrecht te Mijdrecht, ten noorden en ten zuiden van de provinciale weg N196 

Bijzondere bepalingen perceel 13:

Het is verboden om in de wateren ten zuiden van de Provinciale weg N196 roofvis in bezit te hebben.

14.Vinkeveense en Proosdijer Plassen  
(3e hengel en nachtontheffing uitsluitend met 3e hengel en Nachtpas via de A.W.H.B.)

Bijzondere bepalingen perceel 14:

a. De terreinen aangeduid door een bord met het opschrift ‘De Goede Vangst’ of ‘V.V.V. De Vinkeveense Plassen, Verboden Toegang
Art. 461 W.v.s.’ gecombineerd met een nummer, mogen van 1 maart t/m 30 september niet worden betreden.
b. Het is ten strengste verboden in het land te spitten of te graven. Intrekking van de vergunning en een boete kunnen worden opgelegd, zulks ter beoordeling van de verhuurder van het water.
c. Het is verboden houtvuren aan te leggen.
d. Het is verboden af te meren in de rietkragen.
e. Schade veroorzaakt door de vergunninghouder, in welke vorm dan
ook, zal door deze dienen te worden vergoed tot een bedrag te bepalen door de verhuurder van het visrecht. Bij herhaling zal de vergunning worden ingetrokken.
f. De vergunningen dienen te allen tijde op vordering voor controle te worden getoond.
g.Het is verboden aan of bij het viswater meer dan 1 snoek, 2 snoekbaarzen of 1 snoek en 1 snoekbaars in bezit te hebben.
h.Er geldt een meeneemverbod voor karper. Gevangen karper dient direct in hetzelfde water teruggezet te worden, het is verboden karper voor enige tijd te bewaren.


15.De Zuidelijke helft van De Winkel van de Stokkelaarsbrug tot aan Hoeve Abcouderzicht 

16.De Westelijke helft van De Waver, De Rijke Waver en de Noordelijke helft van de Oude Waver

17.De Bullewijk van de Amstel tot de Voetangelbrug. De Holendrecht van de Voetangelbrug tot het Abcoudermeer Inclusief de Holendrechter en Bullewijkerpolder tot het viaduct van de snelweg A2

18.Abcoudermeer vanaf het viaduct van de snelweg A2 tot waar het Gein in de Angstel stroomt 

19.De Angstel vanaf villa Groenwoud (km 17.6) tot waar deze In het Gein stroomt

20.De Amstel van Amsterdam tot aan `Huis ter lucht` vlakbij de brug van Vrouwenakker (het voormalige Amstel-Drecht
kanaal) onder de gemeentes Amsterdam, Amstelveen en Uithoorn, inclusief de Duivendrechtsevaart 

21.De Ouderkerkerplas te Ouderkerk a/d Amstel 

Bijzondere bepalingen perceel 21:

a. Het is verboden te vissen vanaf de zwemplekken of in het water van de zwemplekken welke zijn gemarkeerd
b. Het is verboden te vissen in het water van de Ouderkerkerplas van 15 oktober tot 15 april. Uitgezonderd: het gedeelte water gelegen tussen de lange loopsteiger en de zwemplekken (de noordzijde / kleine deel van de Ouderkerkerplas)
c. Het is verboden te varen met een boot voorzien van een verbranding of- elektromotor


22. Sierwateren gelegen binnen Ouderkerk a/d Amstel en Duivendrecht (onder gemeente Ouder-Amstel) inclusief de polder Nieuw Bullewijk
en de Machinetocht 
 
23. Recreatiegebied Gaasperplas 

24. De wateren gelegen in de volgende recreatiegebieden van het Groengebied Amstelland: 

-De Hoge Dijk
-De Gaasperzoom
-De Middelpolder inclusief Elsenhove
-Penbos
-Duivendrechtsepolder onder Amsterdam en Ouder-Amstel

Bijzondere bepalingen perceel 23 en 24:

a. Het is verboden te vissen vanaf de zwemplekken of in het water van de zwemplekken welke zijn gemarkeerd


25. Sierwateren stadsdeel Amsterdam-Zuidoost 
(Venserpolder / Bijlmer / Gaasperdam / Bullewijk en Driemond)

26. Gemeentewateren Diemen 
 Uitgezonderd sportpark “ de Diemen “

27. Weespertrekvaart en de daarmee in verbinding staande wateren, van Amsterdam tot Diemen en van Diemen tot aan de Gaasp 

28. Amsterdam-Rijnkanaal inclusief de monding van het kanaal 
van KM 0 tot aan de spoorbrug van Weesp
Het Nieuwe Diep en het 1e, 2e en 3e Diemonder Amsterdam en Diemen. 

Bijzondere bepalingen perceel 28:

a. Het is verboden te vissen vanaf de oevers van het 3e Diem gelegen Op het terrein van de NUON centrale te Diemen.
b. De dijk en de spoorbaan langs het 2e Diem te betreden
c. Het is verboden te vissen in de wateren van de koelwaterkanalen op het NUON terrein, alsmede de waterinlaat en uitlaat bij het IJmeer.


29. Het Kinselmeer en de Napoleonsvaart te Amsterdam- Landelijk Noord, alsmede de haven van Durgerdam 

30. De Volgermeerpolder te Amsterdam Landelijk Noord 

31. De Purmerlander Polder te Purmerend 
Begrensd door de voormalige grens van Purmerend, de Wijde Wormerringvaart en Het Twiske, De Oostzanerrijweg, het Elzenveld en het Noordhollandskanaal

32. De Noorder IJ Polder Plassen te Amsterdam-Noord 

33. Wateren Stadsdeel Amsterdam-Noord 
(Tuindorp Oostzaan / Oostzanerwerf / Nieuwendam / Buikslotermeer / Schellingwoude) Uitgezonderd: Kadoelen en Buiksloot

34. Wateren Stadsdeel Amsterdam-Centrum 
(Binnenstad / Grachtengordel / Plantagebuurt / Westelijke en Oostelijke eilanden inclusief het water van Het IJ

35. Wateren Stadsdeel Amsterdam-Oost 
(Weesperzijde / Oosterparkbuurt / Dapperbuurt / Transvaal- buurt / Watergraafsmeer / Indische Buurt / Oostelijk haven- gebied / IJburg)

36. Wateren Stadsdeel Amsterdam-Zuid 
(De Pijp / Museumkwartier / Duivelseiland / Willemspark / Apollobuurt / Stadionbuurt / Schinkelbuurt / Hoofddorp- pleinbuurt / Rivierenbuurt / Buitenveldert / Prinses Irene- buurt / Zuidas)

37. Wateren Stadsdeel Amsterdam-West 
 (Spaarndammerbuurt / Staatsliedenbuurt / Frederik Hendrik- buurt / Kinkerbuurt / Overtoom / Admiralenbuurt / Hoofdweg en Mercatorbuurt / Surinameplein / Bos en Lommer / dorp oud Sloterdijk inclusief de vijver in het Westerpark.

38. Wateren Stadsdeel Amsterdam Nieuwwest 
 (Slotermeer / Geuzenveld / De Eendracht / Slotervaart / Overtoomse Veld / Nieuw Sloten / Osdorp / De Aker /
Inclusief de Osdorper Polder en de Brettenzone

39. De Sloterplas tot de eerste bruggen 

Bijzondere bepalingen perceel 39:

a. Het is verboden te vissen in het water van het publieke buitenzwembad en van het buitenzwembad van het Sloter- parkbad
b. Het is verboden aan te meren en / of te betreden de loop- steigers van het buitenzwembad van het Sloterparkbad
c. Het is verboden te vissen tussen 23:00 en 07:00 uur vanaf de oever aan de Sloterplas vanaf de brug bij het Oeverpad tot aan de brug over de Osdorpergracht
d. Het is verboden te vissen vanaf de eilanden gelegen in de Sloterplas

40.Westpoortgebied Amsterdam
(Sonthaven / Westhaven / Bosporushaven / Suezhaven / Beringhaven / Hornhaven / Moezelhaven / Mainhaven / Zijkanaal F / Afwateringskanaal van Rijnland)

Bijzondere bepalingen perceel 40:

a.Het is verboden te vissen in de volgende havens:
(Oude Houthaven / Vlothaven / Petroleumhaven / Jan van Riebeeckhaven / Usselincxhaven / Carel Reiniershaven / Amerikahaven / Australiehaven / Aziehaven en de voorboezem van het lozingskanaal

41. Nieuwe Houthaven, Neptunushaven, de oostoever van de Mercuriushaven, Minervahaven, beide delen van de Coen- Haven en het verbindingskanaal tussen de Amerikahaven en zijkanaal F. terug naar de startpagina