Bijzondere bepalingen

"De vergunninghoud(st)er wordt geacht zonder vergunning te vissen of te hebben gevist, indien hij/zij één der bepalingen in deze vergunning overtreedt of zich niet houdt aan de gegeven voorschriften".

Vissen met derden die geen vergunning hebben
Verlenen van medewerking aan het vissen door niet- leden is strafbaar. Maak voor kennissen geen uitzondering. Vergunningen zijn verkrijgbaar bij diverse (hengelsport)zaken in Amsterdam en omgeving.

Houd de waterkant heel en schoon
Het is verboden riet, gras, beplanting en oevervoorziening te beschadigen en/of papier, schillen enz. achter te laten. Ook het achterlaten van vistuig – bijvoorbeeld vislijn of lood – is niet toegestaan. Laat je stek achter zoals je die gevonden hebt.

Meeneembeperkingen
Dood onmiddellijk de eventuele gevangen vis die je meeneemt. Het is verboden:
- aal in bezit te hebben. Gevangen vissen moeten direct in hetzelfde water worden teruggezet;
- karper in bezit te hebben. De gevangen vis moet direct in hetzelfde water worden teruggezet;

- méér dan 2 snoekbaarzen tussen de 55 cm en 70 cm in bezit te hebben c.q. mee te nemen. Voor de Vinkeveens Plassen en de Jagersplas gelden strengere regels (zie hiervoor de bepalingen in je vergunning);
Op de Jagersplas en De Wijde Blik is het in bezit hebben van snoek in het geheel niet toegestaan.

Kunstmatig gekleurd aas en voer
Het is verboden te vissen en voeren met gekleurde maden. Bovendien wordt het gebruik van kunstmatig gekleurd (fabrieks)lokvoer ten sterkste ontraden, evenals het gebruik van kleurextracten.

Haaks op de oever vissen
De BOA’s en controleurs zien er op toe dat vissers zo veel mogelijk haaks op de oever vissen. In voorkomende gevallen kunnen zij dit gebod onverkort handhaven.

Regeling lijnen uitvaren
“Het uitvaren van vislijnen is toegestaan, waarbij als maximale vaarafstand de werpafstand geldt. Indicatief is dit maximaal 120 meter. Het is niet toegestaan vanuit de boot - op deze maximale afstand van de oeverstek - verder in te gooien dan de hengellengte. Uitzondering op deze regel vormt de Bosbaan, waar een geheel uitvaarverbod van kracht blijft.

Een handhaver of controleur kan de vergunning innemen van de visser wiens haakaas zich op grotere afstand van de hengel bevindt of van de visser die zich met hengel en/of haakaas in een boot bevindt die de maximale vaarafstand vanaf de oeverstek overschrijdt.
Het vroegere uitvaarverbod is voor periodes van steeds een jaar opgeheven. Na evaluatie volgt jaarlijks verlenging of aanpassing van de huidige situatie.”

De verwijzingen naar ‘de oeverstek’ in het besluit zijn bedoeld om vissers te beschermen die vanuit een boot willen vissen. De regel ‘haaks op de oever vissen’ blijft van kracht.

Port securities: bootvisserij zeehavens onmogelijk
Uit angst voor terroristische aanslagen zijn vanuit de Verenigde Staten wereldwijd aan zeehavens veiligheidsmaatregelen oftewel `port securities` opgelegd. Ook de Gemeentelijke Havendienst ontkomt niet aan het doorvoeren van deze maatregelen.

Dit houdt in dat wij niet meer vanuit ons bootje mogen vissen in de zeehavens. Laten we hopen dat het gevoel van terroristische bedreigingen weg mag ebben opdat wij weer lekker met onze visbootjes in de havens kunnen dobberen zoals we jarenlang deden. Overigens moeten bootjes nu wettelijk zoveel mogelijks rechts varen op het IJ en het Noordzeekanaal. Vooral bij het Centraal Station wordt daar streng op gelet. Wij verzoeken al onze varende sportvissers op het IJ hiermee rekening te houden.

Deze regels zijn:
- de maximum snelheid op het Afgesloten IJ en het Noordzeekanaal bedraagt 18 kilometer per uur;
- de maximum snelheid vanaf het Stenen Hoofd tot aan de Pontveerhaven in Noord bedraagt 12 kilometer per uur (het centrumgebied - achter het Centraal Station), hetgeen met borden wordt aangegeven;
- pleziervaart (waaronder boten van sportvissers) dient zo veel mogelijk buiten de betonning of uit de vaargeul te blijven;
- meren en ankeren is verboden;
- het is verboden verkeerde wal te varen;
- het is verboden zich drijvende te houden voor mondingen van zijkanalen en havenbekkens;
- er is geen toegang tot de havenbekkens van Amsterdam waarvoor een invaarverbod geldt (hetgeen ook met borden wordt aangegeven).

Deze regels worden streng gecontroleerd en gehandhaafd; niet alleen door patrouillevaartuigen van de nautische sector maar ook door de KLPD.
Wellicht ten overvloede wijzen wij er nog op dat viswedstrijden op deze vaarwateren uitsluitend kunnen worden georganiseerd op basis van een door Haven Amsterdam te verstrekken evenementenvergunning. Een van de voorwaarden die daarbij worden gesteld is, dat zo`n wedstrijd uitsluitend in de door Haven Amsterdam aan te wijzen gebieden mag plaatsvinden.

Dood aas
Het is verboden riet- of ruisvoorn als aasvis te gebruiken.

Leefnetten
Het gebruik van metalen leefnetten is verboden.

Invalidensteigers
Het vissen vanaf invalidensteigers is alleen toegestaan voor minder validen.

Begraafplaatsen
Uit overwegingen van piëteit is het verboden te vissen in de wateren rond de volgende begraafplaatsen: Zorgvliet, Nieuwe Oosterbegraafplaats en Noorderbegraafplaats.

Nachtvissen en nachtverblijf
- Bezorg omwonenden en passanten geen overlast. Maak geen lawaai. Het gebruik van de elektronische beetverklikker is toegestaan; de beetverklikker mag echter geen geluid voortbrengen in gebieden binnen een straal van 100 meter van bewoning.
- Maak uitsluitend gebruik van een duidelijk visgerelateerd tentje van maximaal 2,5 x 2,5 m.
- Het is verboden open vuur te maken.

Let op!

- Op een aantal wateren is voor het opzetten van een tentje een Nachtverblijfpas nodig.

- Gemeente Uithoorn: voor nachtvissen is uitsluitend een paraplu als beschutting toegestaan, zowel overdag als s'nachts is een tent niet toegestaan 
- Voor het IJsselmeer geldt het gehele jaar een nachtvisverbod.

Bijzondere bepalingen per viswater
Aan en op diverse viswateren gelden diverse specifieke bijzondere bepalingen. Je vindt deze regels in de ‘inhoud bij het bewijs van lidmaatschap’.